د, 06/01/1395 - 11:24

راهپیمایی 13 آبان 96

حضور سرپرست سازمان ورزش بسیج آقای میرجلیلی در مراسم راهپیمایی 13 آبان 1396